Bielarus.net Навіны // Аналітыка // Курапаты
be pl en
Беларуская Салідарнасьць
Bielarus.net
Плятформа «Беларуская Салідарнасць»

Народны мэмарыял ў Курапатах (у чатырох мовах)

Курапаты - гэта сьвятыня беларускага народу, месца пакутніцтва, дзе расейска-камуністычныя акупанты зьнішчылі каля 250 тысячаў невінаватых людзей. Урочышча Курапаты пад Менскам - адно з многіх месцаў на тэрыторыі Беларусі, дзе забітыя і пахаваныя ахвяры расейскага тэрору 1917-41 гг. супраць нашага народу. Па маштабах злачынства і колькасьці ахвяраў Курапаты можна параўноўваць з Асьвенцымам і Бухэнвальдам.

Акупацыйныя камуністычныя ўлады Беларусі хавалі праўду аб трагедыі, не раз спрабавалі зьнішчыць магілы, праводзілі па магілах газаправоды, будавалі дарогу, вывозілі парэшткі ахвяраў. Афіцыйная прапаганда сьцьвярджала, што ў Курапатах пахаваныя ахвяры часоў нямецка-фашыстоўскай акупацыі. Аднак у канцы 1980-х гадоў сп. Зянон Пазьняк, вядомы археёлаг і публіцыст, правёў першыя археялагічныя раскопкі ў Курапатах. Ягоныя адкрыцьці і паказаньні сьведкаў трагедыі - жыхароў навакольных вёсак-пацьвердзілі, што ў Курапатах пахаваныя беларусы, расстраляныя расейска-камуністычнай тайнай паліцыяй НКВД у 1937-41 гг. Да апошняга часу прапаганда антынароднага рэжыму Лукашэнкі абвяргала гэтыя факты, пацьверджаныя дзяржаўнымі камісіямі ў 1990-я гг. Пасьлядоўнікі тэрарыстычнага рэжыму баяцца праўды і адказнасьці за злачынствы супраць народа.

У 1988 г. у Курапаты прышлі дзесяткі тысячаў людзей, каб пакланіцца памяці ахвяраў. Менавіта з мэмарыяльных мітынгаў пачалася гісторыя Беларускага Народнага Фронту “Адраджэньне” (БНФ), які пад кіраўніцтвам сп. Зянона Пазьняка змагаўся за вызваленьне Беларусі ад расейскай акупацыі і дасягнуў незалежнасьці нашай краіны ў 1991 г. У гэтыя гады пачалося крыжаўзьдзвіжаньне, стварэньне ў Курапатах Народнага мэмарыялу. Цяпер Беларускі Народны Фронт бароніць Беларусь ад расейскай агрэсіі.

Новы акт курапацкай трагедыі распачаўся 20 верасьня 2001 г., у дзень фальшывай “інаўгурацыі” узурпатара Лукашэнкі, які сфальшаваў вынікі прэзыдэнцкіх выбараў. Сябры Беларускага Народнага Фронту “Адраджэньне” і ягонай Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі - БНФ усталі перад бульдозэрамі і трактарамі і на працягу 6 тыдняў не пускалі тэхніку на тэрыторыю Курапатаў. Мы паставілі сотні крыжоў на магілах ахвяраў. 8 лістапада 2001 г., адразу пасьля сатанініскіх угодкаў бальшавіцкай рэвалюцыі 1917 г., рэжым кінуў на Курапаты тэхніку і аддзелы міліцыі і КГБ. Сябры Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі - БНФ з крыжамі ў руках баранілі сьвятыню. Дзесяткі людзей былі зьбітыя, параненыя, катаваныя і затрыманыя галаварэзамі антыбеларускага рэжыму. Рэжым зьнішчыў больш за 100 крыжоў. Суды выносілі несправядлівыя прысуды абаронцам Курапатаў. Але ўлады не здолелі застрашыць людзей. Стварэньне Народнага мэмарыялу працягваецца. Дарога, якую па загаду Лукашэнкі будуюць на магілах нашых продкаў, будзе зліквідаваная, калі падзе антынародны рэжым. Трэба адзначыць, што ў разбуральнікаў нашай сьвятыні ёсьць хаўрусьнікі. Яны назваліся “спэцыялістамі” ды “мастацтвазнаўцамі”, панастваралі камітэтаў і пачалі распрацоўваць “праекты мэмарыялізацыі” Курапат разам з антынароднай уладай ды арганізацыямі, якія дзейнічаюць пад дахам КГБ. Гэтыя “спэцыялісты” спачатку спрабавалі пратэставаць супраць крыжаўзьдзвіжаньня і стварэньня Народнага мэмарыялу, хацелі паставіць на тэрыторыі сьвятыні жалеза-бэтонны псэўдамэмарыял з чырвонай зоркай. Калі іхныя намаганьні праваліліся, яны пачалі зьбіраць грошы на “агароджу” і г.д.

Сябры Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі - БНФ, не зважаючы на правакатараў і дзеяньні незаконнага рэжыму, працягваюць крыжаўзьдзвіжаньне, ствараючы Народны мэмарыял ў Курапатах.

KURAPATY
Kurapaty is a holy place of Belarusan people, where the Russian communust occupants have killed more than 250.000 of martyrs. The forest Kurapaty near Minsk is one of the many places on the territory of Belarus, where victims of the Russian terror against our people have been killed and buried in 1917-41. It is possible to compare Kurapaty with Auschwitz and Buchenwald according to the big number of victims and of the large scale of the crime.

Occupation communist authorities of Belarus hid the truth about the tragedy, they tried to annihilate the tombs, constructed the gas-pipes and the road on the tombs, excavated and removed many remains of victims. The official propaganda maintained that the victims of the German nazi occupation are buried in Kurapaty. But at the end of the 1980s Mr. Zianon Pazniak, a well-known archeologist and historian, has carried on the first archeological excavations in Kurapaty. His discoveries and evidences of the witnesses of the tragedy - inhabitants of the neighbouring villages - have confirmed that there were Belarusans who have been killed and buried by the Russian communist secret police NKVD in Kurapaty in 1937-41. Until recently the propaganda of the anti-popular Lukashenka regime refuted these facts confirmed by the state commissions in the 1990s. The followers of the terrorist regime fear the truth and the responsibility of the criminal acts commited against the people.

In 1988 thousands of persons came to Kurapaty in order to commemorate the innocent victims. The history of the Belarusan Popular Front “Adradzennie” (the BPF) began namely since the first rallies in Kurapaty. The BPF fought under the leadership of Zianon Pazniak for the liberation of Belarus from the Russian occupation. We have achieved the independence of our country in 1991. In those years the people began to erect the crosses in Kurapaty in order to create the National Memorial. Nowadays the BPF is defending Belarus from the Russian aggression.

The new act of the tragedy has been started on September 20, 2001, at the day of the false “inauguration” of the usurper Lukashenka who had frauded once more the presidencial elections. Members of the Belarusan Popular Front “Adradzennie” and of its Conservative Christian Party - BPF have obstructed the way to the tractors and defended Kurapaty for six weeks. We have erected hundreds of crosses in Kurapaty. On November 8, 2001, immediately after the satanic celebrations of the communist revolution of 1917 the Lukashenka regime has started a massive attack in Kurapaty. Members of the Conservative Christian Party - BPF defended the holy place holding the crosses. Tens of persons have been beaten, injured, tortured and arrested by the KGB- and police officers. More than 100 crosses have been destroyed. The defenders of Kurapaty have been prosecuted and punished by the Lukashenka “justice”. But the authorities were unable to intimidate the people. We continue to create the National Memorial. The road (constructed in accordance with Lukashenka’s order on the tombs of our ancestors) will be liquidated when the anti-national regime would collapse. It is necessary to note that the destroyers of our holy place have some accomplices. They call themselves “specialists” and “art historians”. They have formed some committees and started to elaborate new “projects of memorial” in Kurapaty together with the regime and the organizations which are acting under the auspices of the KGB. These “specialists” tried to protests against the erection of the crosses in Kurapaty and the National Memorial. They would construct a pseudo-memorial of ferro-concrete with the red star on the territory of the holy place. When their attaimpts have collapsed they began to collect money for the “fence” and so on.

Members of the Conservative Christian Party - BPF continue to create the National Memorial in Kurapaty erecting the crosses in spite of the activity of the agents provocateurs and of the illegal Lukashenka regime.

KURAPATY
Kurapaty ist ein Heiligtum des belarussischen Volkes, wo die russisch-kommunistischen Okkupanten mehr als 250.000 unserer Martyrer, der unschuldigen Menschen ermordet haben. Kurapatenwald neben Minsk ist eine der vielen Orte in Belarus, wo die Opfer des russischen Terrors (in den Jahren 1917-41) gegen unseres Volk ermordet und begraben wurden. Man kann Kurapaty mit Auschwitz und Buchenwald vergleichen, so gro? die Zahl der Opfer ist.

Die kommunistischen Okkupazionsbehorden des Belaru?lands hielten die Wahrheit uber die Tragodie viele Jahre geheim. Sie versuchten mehrmals die Grabstatten vernichten, bauten in Kurapaty Gasfernleitungen und eine Stra?e, fuhren viele sterblichen Uberreste aus. Die offizielle Propagande behauptete, da? in Kurapaty die Opfer des deutsch-faschistischen Okkupazion begraben sind. Aber Hr. Zianon Pazniak, der bekannte Archaologe und Historiker, hat die ersten archaologischen Ausgrabungen in Kurapaty am Ende der 1980er Jahren ausgefuhrt. Seine Entdeckungen und viele Angaben der Zeugen (die in den Nachbardorfern in den 1930er Jahren gelebt hatten) haben bestatigt, da? in Kurapaty die Belarussen, Opfer der russischen Geheimpolizei NKWD begraben sind. Sie wurden in den Jahren 1937-41 erschossen. Bis zur letzten Zeit die Lukaschenka-Propagande dementierte diese Fakte, die von den Staatskomissionen in den 1990er Jahren bestatigt wurden. Die Nachfolger des terroristischen Regims haben Angst vor der Wahrheit und der Verantwortung fur den Volksmord.

In 1988 Zehntausende von Menschen kamen nach Kurapaty, um Andenken der Opfer zu ehren. Die Tatigkeit der Belarussischen Volksfront „Adradzennie” wurde namlich seit den ersten Meetings in Kurapaty begonnen. Die Volksfront (die BVF) unter der Leitung von Zianon Pazniak hat Belarus von der russischen Okkupazion befreit und in 1991 die Unabhangigkeit unseres Landes erlangt. In jenen Jahren die Leute begannen die Kreuze in Kurapaty zu errichten und das Volksdenkmahl zu schaffen. Jetzt die Volksfront ferteidigt Belarus von der russischen Agression.

Der neue Akt der Tragodie in Kurapaty begann am 20. September 2001, am Tage der falschen „Inaugurazion” des Usurpatoren Lukaschenka, der noch einmal die Ergabnisse der Prasidenzwahlen falsifiziert hat. Mitglieder der Belarussischen Volksfront und ihrer Konservativ-Christlichen Partei - BVF verteidigten Kurapaty gegen die Traktoren im Laufe von sechs Wochen. Wir haben Hunderte von Kreuzen an den Grabstatten errichtet. Am 8. November 2001, am nachsten Tag nach dem satanischen Feiertag der bolschewistischen Oktoberrevoluzion des 1917 das Regime ergrief eine neue Offensive in Kurapaty. Die Traktoren vernichteten die Grabstatten. Mitglieder der Konservativ-Christlichen Partei - BVF verteidigten das Heiligtum, sie trugen die Kreuze mit sich. Viele Menschen wurden von den KGB- und Polizeibeamten des antibelarussischen Regims verprugelt, verwundet, gefoltert und verhaftet. Mehr als 100 Kreuze wurden vernichtet. Verteideger wurden vor Gericht gestellt und ungerechtfertigt verurteilt. Aber die Behorden konnten nicht die Leute einschuchtern. Wir errichten die Kreuze weiter. Die Stra?e, die nach Lukaschenka’s Befehl an den Grabstatten unserer Martyrer gebaut ist, wird gleich nach dem Fall des volksfeindlichen Regims liquidiert. Man mu? hervorheben, da? die Zerstorer unseres Heiligtums einige Mittater haben. Sie nennen sich „Fachleute” und „Kunstwissenschaftler”. Diese Mittater haben Komitees gegrundet und „Projekte des Grabmals” erarbeiten versuchen. Sie sind zusammen mit den Behorden und der Organisazionen tatig, die unter dem Dach des KGB funkzionieren. Diese „Fachleute” versuchten gegen die Kreuze, die in Kurapaty errichtet wurden, und gegen das Volksdenkmahl zu protestieren. Sie wollten ein Pseudo-Denkmal vom Eisenbeton mit dem roten Stern anstatt des Heiligtums errichten. Wenn ihre Anstrengungen gescheitert haben, sie begannen das Geld fur eine „Umzaunung” zu sammeln u.s.w.

Mitglieder der Konservativ-Christlichen Partei — BVF schaffen das Volksdenkmal in Kurapaty weiter. Wir errichten die Kreuze trotz der Widerstand der Hochstapler und des ungesetzlichen Regims.

KURAPATY
Kurapaty sa swiatynia narodu bialoruskiego, miejscem meczenstwa , gdzie okupanci rosyjsko-komunistyczni zamordowali blisko 250 tysiecy niewinnych ludzi. Uroczysko Kurapaty pod Minskiem jest jednym z wielu miejsc na terenie Bialorusi, gdzie zostali zamordowani i pochowani ofiary teroru rosyjskiego z lat 1917-1941. Skale przestepstwa i ilosc ofiar w Kurapatach mozna porownywac z Oswiecymiem i Buchenwaldem.

Wsrod ofiar bylo ponad 4500 Polakow, rostrzelanych przez NKWD w latach 1939-41. Okupacyjna komunistyczna wladza Bialorusi ukrywala prawde o tragedii, wiele razy usilowala zniszczyc groby, budowala na grobach gazociagi i droge, wywozila resztki ofiar. Propaganda zadowa stwierdzala, ze w Kurapatach sa pochowane ofiary niemiecko-nazistowskiej okupacji. Jednak w koncu lat 1980-ch Zianon Pazniak, znany archeolog i historyk, przeprowadzil pierwsze wykopaliska archeologiczne w Kurapatach. Jego rewelacyjne odkrycia i zeznania swiadkow tragedii - mieszkancow pobliskich wsi - potwierdzily, ze w Kurapatach sa pochowani Bialorusini, rostrzelani przez rosyjskie NKWD w latach 1937-41. Do tej pory propaganda antynarodowego rezymu Lukaszenki usiluje obalic ci fakty, potwierdzone przez komisje panstwowe w latach 1990-ch. Spadkojemcy rezymu terorystycznego boja sie prawdy i odpowiedzialnosci za przestepstwa, popelnione na narodzie. Od r. 1988 do Kurapat przychodza ludzie, zeby uczcic pamiec ofiar teroru rosyjskiego. Mianowicie od wiecow w Kurapatach rospoczela sie historia Bialoruskiego Frontu Narodowego „Adradzennie” (BFN), ktory pod kierownictwem Zianona Pazniaka osiagnal niepodleglosci Bialorusi w 1991 r. i wyzwolenia spod okupacji rosyjskiej. Wtedy ludzie zaczely wznosic krzyze, utwarzajac wedlug tradycji chrzescianskiej Memorial Narodowy w Kurapatach. BFN broni teraz Bialorus od agresji rosyjskiej. Nowy akt tragedii kurapackiej rozpoczal sie 20 wrzesnia 2001 r., w dniu falszywej „inauguracji” uzurpatora Lukaszenki, ktory sfalszowal po raz kolejny rezultaty wyborow prezydenckich. Pod pretekstem „rekonstrukcji drogi obwodowej” rezym rozpoczal ostateczne zniszczenie grobow. Czlonkowie Bialoruskiego Frontu Narodowego „Adradzennie” i jego Partii Konserwatywno-Chrzescianskiej - BFN staneli przed nacierajacymi buldozerami i traktorami i w ciagu szesciu tygodni bronily Kurapaty. My wznieslismy setki krzyzy na grobach ofiar. 8 listopada 2001 r., natychmiast po szatanskich obchodach rocznicy bolszewickiej rewolucji 1917 r., rezym zucil na Kurapaty technike i oddzialy policji i KGB. Czlonkowie BFN bronily swiatynie, trzymajac krzyze. Dziesiatki osob zostale pobite, ranne, katowane i aresztowane przez zbirow rezymu. Traktory i oficerowie policji i KGB zniszczyly ponad 100 krzyzy. Sady wydawaly niesprawiedliwe wyroki obroncom Kurapat. Ale rezym nie zdolal zastraszyc ludzi, ktorzy stwarzaja Memorial Narodowy w Kurapatach. Droga, ktora wedlug rozkazu Lukaszenki buduja na grobach naszych przodkow, bedzie zburzona, kiedy runie rezym antybialoruski. Trzeba zaznaczyc, ze niszczyciele naszej swiatyni maja wspolnikow. Oni nazywaja siebie „fachowcami” i „historykami sztuki”. Nigdy nie biorac udzialu w obronie Kurapat, ci awanturnicy utworzyli komitety i zaczely opracowywac „projekty memoryalizacji Kurapat” razem z antynarodowa wladza i organizacjami, dzialajacymi pod dachem KGB. Ci „fachowcy” najpierw usilowaly protestowac przeciwko ustawianiu krzyzy i stworzeniu Memorialu Narodowego, chcieli wzniesc na terenie swiatyni betonowy pseudomemorial z czerwona gwiazda. Kiedy ich „projekty” upadli, oni zaczely zbierac pieniadze „na ogrodzenie” i t.d. Czlonkowie Partii Konserwatywno-Chrzescianskiej — BFN, wbrew prowokatorom i dzialaniom nielegitymnego rezymu, kontynuuja stworzenie Memorialu Narodowego w Kurapatach, stawiajac krzyze na grobach ofiar.

Мапа мемарыялу “Курапаты”. The map of “Kurapaty”.
Пасля пашырэння акружная дарога стала ўтрая шырэй за тую, што на схеме.

29/9/2004 › Курапаты


Навіны
Аналітыка
Актуаліі
Курапаты
Фотаархіў
Беларускія Ведамасьці
Змаганьне за Беларусь
Старонкі гісторыі
Цікавая літаратура

Пошук:
Каляндар:

Верасень 2004
П А С Ч П С Н
« Жні   Кас »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ідзі і глядзі:

НАРОДНАЯ ПРАГРАМА «ВОЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ»

С. Навумчык. «Сем гадоў Адраджэньня, альбо фрагмэнты найноўшай беларускай гісторыі (1988-1995)»

З. Пазьняк. «Прамаскоўскі рэжым»

Зянон. Паэма «Вялікае Княства»

З. Пазьняк. «Развагі пра беларускія справы»

Курапаты  — беларуская сьвятыня

Збор фактаў расейскага тэрору супраць беларусаў

З. Пазьняк. «Беларуска-расейская вайна»

«Новае Стагоддзе» (PDF)

«Гутаркі з Антонам Шукелойцем» (PDF)

Парсіваль

RSS


Беларуская Салідарнасьць:

ПЛЯТФОРМА НАРОДНАГА ЯДНАНЬНЯ.

1. Беларуская Салідарнасьць гэта ёсьць плятформа Беларускага Адраджэньня, форма ідэйнай лучнасьці паміж беларусамі і пазыцыя змаганьня з акупацыйным антыбеларускім рэжымам. Яе дэклярацыя салідарнасьці простая і надзейная, па прынцыпу Каліноўскага:
— Каго любіш?
— Люблю Беларусь.
— Дык узаемна.

2. Зьместам беларускага яднаньня ёсьць Беларуская нацыянальная дзяржава. Сымвалам Беларускай дзяржавы ёсьць нацыянальны Бел-Чырвона-Белы Сьцяг і гэрб Пагоня.

3. Беларуская Салідарнасьць стаіць за праўду Беларускага Адраджэньня, якое кажа: «Не правы чалавека — галоўнае для беларусаў, а незалежнасьць і свабода, бо не бывае „правоў чалавека“ пад акупацыяй». Трэба змагацца за свабоду і вызваленьне Беларусі, а не прасіць «правоў» у рэжыма і акупантаў. Акупанты правоў не даюць. Яны пакідаюць нам «права» быць рабочым матэрыялам дзеля іхных імпэрскіх інтарэсаў.

4. Беларуская Салідарнасьць сцьвярджае і абараняе дэмакратычныя каштоўнасьці народнага агульнанацыянальнага кшталту, якія мусяць шанаваць і бараніць усе беларусы перад небясьпекай агрэсіўнай пагрозы з Расеі і перад палітыкай антынацыянальнага рэжыму Лукашэнкі на Беларусі.

5. Беларуская Салідарнасьць мацуе грунт, кірунак дзеяньняў і ідэі беларускага змаганьня ў абарону беларускай незалежнасьці, мовы, культуры, беларускай нацыянальнай уласнасьці, маёмасьці і беларускай дзяржаўнай сістэмы дэмакратычнага існаваньня нацыі.

6. Усіх беларусаў як нацыю злучае і яднае беларуская мова, беларуская гісторыя, беларуская зямля, беларуская культура, беларуская дзяржава і ўся беларуская супольнасьць людзей — Беларускі Народ.

7. Усе беларусы, незалежна ад сьветапогляду і палітычных кірункаў, яднаюцца дзеля абароны беларускіх каштоўнасьцяў, беларускіх сымвалаў і беларускіх нацыянальных інтарэсаў.

8. Формы дзейнасьці Беларускай Салідарнасьці могуць быць рознымі, але заўсёды павінна ўлічвацца антыбеларуская палітыка прамаскоўскага рэжыму на Беларусі і пагроза нашаму нацыянальнаму, культурнаму і дзяржаўнаму існаваньню. Таму ва ўсіх справах — Беларусь перад усім. Трэба шанаваць усё беларускае. Шанаваць беларускую дзяржаўнасьць. Шанаваць беларускую мову і беларускі народ. Шанаваць беларускую зямлю і беларускую культуру. Шанаваць здабытак народнай працы. Беларус беларуса мусіць бараніць перад небясьпекай. Беларус беларусу мусіць дапамагаць. Беларус беларуса павінен падтрымліваць паўсюдна на Беларусі і ва ўсім сьвеце.


Сябры й партнэры:

Кансэрватыўна-Хрысьціянская Партыя - БНФ


Беларуская Салідарнасьць // 2000—2024